GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞEN TÜZÜK MADDELERİ

GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞEN TÜZÜK MADDELERİ

HavaKurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği

Divan Kurulu Başkanlığına

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ: Çubuk/ANKARA

MADDE 2 Değiştirilmesi: DERNEĞİN MERKEZİ: Korkutreismahallesi StrazburgcaddesiNo:17/7Çankaya/ANKARA

MADDE 7: Sözlü veya yazılı biçimde dernek amacını belirten ve belli bir aidat yükümlenen medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 18yaşını bitirmiş ağır hapis cezası veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan (yahut bu suçların birinden) kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları engeç 30 gün içinde karara bağlar. Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptirler.

MADDE 7’den çıkartılması: Sözlü ifadesinin çıkarılması

MADDE 9: Hiçkimse dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

MADDE 9 Değiştirilmesi ve eklenmesi: Hiçkimse dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

MADDE 10: Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı Genelkurulda itirazda bulunulabilir. Genel Kurul kararları kesindir.

MADDE 10 Değiştirilmesi ve eklenmesi: Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülenler ve üyelik aidatını 6 ay ödemeyen üyeler üyelik haklarından yararlanamaz. Üyelik aidatını 1 yıl ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı Genelkurulda itirazda bulunulabilir. Genel Kurul kararları kesindir.

MADDE 16:Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre GenelKurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve keyfiyet Mahalli Mülki Amirliğe yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı enfazla bir defa ertelenebilir.

Madde 16 Değiştirilmesive eklenmesi: Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler enaz 30gün önceden dernek resmi Web sayfasından ilan edilecek ve keyfiyet Mahalli Mülki Amirliğe yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı enfazla bir defa ertelenebilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 19: Dernek Genel Kurul toplantıları ilanla belirtilen yer ve Mahalli Mülki Amirinin bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. 18.Maddede belirtilen yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini engellemez. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Seçimler kapalı oyla yapılır. Genel Kurulda bulunanların oy çokluğu ile seçimlerin açık oyla yapılmasına da karar verebilirler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler saklanmak suretiyle yeni Yönetim Kuruluna verilir.

Madde19 Değiştirilmesi ve Çıkarılması: Dernek Genel Kurul toplantıları ilanla belirtilen yer ve Mahalli Mülki Amirinin bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca

düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

18.Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini engellemez. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Seçimler kapalı oylayapılır. Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler saklanmak suretiyle yeni Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 22: Derneğin yürütme organıdır. İkiyılda bir üyeler arasında gizli oyla seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.

Madde 22 Değiştirilmesi ve Eklenmesi: Derneğin yürütme organıdır. İki yılda bir üyeler arasında gizli oyla seçilen 15 asil 15 yedek üyeden oluşur.

MADDE 23: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

B) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek

Madde 23/b Değiştirilmesi ve Eklenmesi: Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek ve şube kurucularına yetki vermek

MADDE 24: Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Yönetim Kurulu başkanı başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirtir. Başkan Yardımcılığı ve sekreterlik görevleri aynı yönetim kurulu üyesinde birleşebilir.

Madde 24 Değiştirilmesi ve Eklenmesi: Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Yönetim Kurulu başkanı başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirtir. Başkan Yardımcılığıve sekreterlik görevleriaynıyönetim kurulu üyesinde birleşebilir. Dernek Başkanıüstüstte 2 dönemden fazla Başkanlık yapamaz.

MADDE 27: Derneğin denetleme organıdır. Heryıl üyeler arasından Genel kurulda gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur.

Madde 27 Değiştirilmesi ve Eklenmesi: Derneğin denetleme organıdır. Her iki yılda bir üyeler arasından Genel kurulda gizli oyla seçilen beş asil beş yedek üyeden oluşur.

MADDE 28: Belli olmayan zamanlarda Yönetim Kurulunun işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler. Yönetim Kuruluna acil durumları, eleştirileri bir rapor halinde bildirir. Gerekirse olağanüstü Genel Kurul isteminde bulunur. Normal bir çalışma devresi geçirmişse Genel kurula yıllık denetim sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

MADDE 28: Denetim Kurulu 6 ayıgeçmeyen aralıklarda Yönetim Kurulunun işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler. Yönetim Kuruluna acil durumları, eleştirileri bir rapor halinde bildirir. Gerekirse olağanüstü Genel Kurul isteminde bulunur.Normal birçalışma devresi geçirmişse Genel kurula yıllık denetim sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

ŞUBELER.

MADDE30: Derneğin şubesi yoktur.

Madde 30.1: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla her bir (1) ile onbeş (15) üye için bir (1), onaltı (16) ile otuz (30) üye için iki (2) ve katları şeklindeki sayılarda temsilci belirler. Belirlenen Temsilciler arasından Baştemsilci görevlendirir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 30.2 Temsilcinin Görevleri

Bulunduğu İl de Dernek ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek üzere Derneği temsil etmek, Dernek faaliyetlerini takip ederek üyeleri haberdar etmek ve bilgilendirmek, Üyeler ihtiyaç duyduklarında Dernek Merkezinde ki ilgili kurul görevlileri ile bilgi alış verişi yapmak gerektiğinde ilgili evrak ve işlemleri yapmak, Bulunduğu İl de dernek faaliyetleri ile ilgili sosyal, kültürel, eğitim ve tanıtımı amaçlı seminer ve toplantılara katılmak, Üyeler arası birlik beraberlik ruhunun oluşmasını sağlamak, Derneği temsilen taziye, tebrik ve diğer sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek, Bulunduğu ilde kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile irtibat kurmak, ziyaret etmek, etkili, güçlü ve güzel bir iletişim kurmaya çalışmak, Dernek merkezince iletilen bilgileri düzenli şekilde üyelere ulaştırmak ve konuyla ilgili açıklayıcı bilgi vermek, Üyeleriyle beraber ortak çalışmalar yaparak istek, öneri, tavsiyeleri rapor halinde dernek merkezine düzenli birşekilde iletmek, Dernek merkezinden yetki verilen miktar kadar harcama yapmak, alınması gereken harcama belgelerini ve evrakları usulüne uygun düzenlemek ve dernek merkezine göndermek

MADDE31: Üyeler ayda 2TL, yılda 24TL’yi geçmemek üzere aidat öderler. Genel Kurul aidat tutarını yukarıdaki ölçüyü aşmamak üzere serbest birşekilde alabileceği gibi gerekirse belirli bir kademelerle ayırmak, bunlarının ödeme koşullarını ve zamanını belirtmek gibi prensip kararlarına varabilirler.

Madde31 Değiştirilmesi: Üyeler ayda 15TL,  yılda 180TL aidat öderler. Genel Kurul aidat tutarını yukarıdaki ölçüyü aşmamak üzere serbest birşekilde alabileceği gibi gerekirse belirli bir kademelerle ayırmak, bunlarının ödeme koşullarını ve zamanını belirtmek gibi prensip kararlarına varabilirler. Derneğin Olağan ve olağanüstü Genelkuruluna katılan üyelerinin yol masrafları karayollarının belirlediği yol ücretleri tarifesi üzerinden karşılanır.

DEFTERLER,KAYITLARVEALINDIBELGELERİ.

MADDE33: Dernekte aşağıdaki, noterden tasdikli defterler kullanılır.

A) Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin açık kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.

B) Karar defteri; Yönetim kurulunun kararı tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı üyelerin imzasıyla tasdik olunur.

C) Gelen ve Giden evrak defteri; Gelen veya giden evraklar tarih ve sırasıyla bu deftere kayıt olunur.

D) Gelir Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yer açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

E) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Yapılacak çalışmaların bir yıllık gelir ve gider tahminler geçen yılın bütçesinin kesin gelir ve giderleri her mali yıl sonunda derneğin alacakları borçları ve varlığı usulüne göre bu deftere göre yazılır. Dernek gelirleri dip koçanlı dernek makbuzları ile (sıranumaralı) alınır ve giderleri sesarf belgeleri ile gösterilir. Dernek gelirleri alındı belgesiyle yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olan sağlanamıyorsa en büyük Mülki Amirine onaylatılarak özel baskılı alındı belgesi kullanılır. Bu özel belgeler, resmi belgeler sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar Mülki amirine telkin ettirilir.

Madde 33 Değiştirilmesi ve çıkarılması: Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 25070 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları İleilgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

TÜZÜKDEĞİŞİKLİĞİ

MADDE35: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı birbiçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Toplantının başlayabilmesi için genel kurulun yapılmasında yeterli çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda bulunan üye sayısının 2/3 oyudur.

Madde 35 Değiştirilmesi ve çıkarılması: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süreden önce değişiklik önerileri yazılı birbiçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda bulunan üye sayısının 2/3oyudur.

DERNEĞİN FESHİ

YASALYOL:

MADDE 36: Dernek genel kurulu herzaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genelkurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için iş bu tüzüğün1 6.Maddesine göre üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir. Feshin hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi en yakın Mülki Amirine yönetim kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla bildirilir.

Madde36 Değiştirilmesi ve çıkarılması: Dernek genelkurulu herzaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genelkurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için iş bu tüzüğün 16. Maddesine göre üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshin hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi en yakın Mülki Amirine yönetim kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla bildirilir.

SON HÜKÜMLER

YASAKLARVEKANUNHÜKÜMLERİNEUYMA;

MADDE 38: Dernek yöneticileri ve üyeleri 2908 sayılı dernekler yasasının Vl. Bölümünde sayılan yasak faaliyetlerde bulunmamakta Dernek Merkezi ve varsa şubelerinde silah bulundurma yasağına uymakta izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlamak kurallarına uymakta çok hassas ve dikkatli davranır. Dernekler adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunların karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde38’inTamamen tüzükten çıkarılmasına ve 39 maddenin 38 madde olarak güncellenmesini;

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 03.08.2004 tarihinde ve B054VLK4060100 06-064-160/2016-2186 Sayılı denetlemesindeki eksik maddelerin girdirilmesi ve Yukarıda belirtilen maddelerin değiştirilmesini ve eklenmesini/çıkartılmasını öneriyoruz.
Türkiye ARFF Memurlar Derneği

  Korkutreis Mahallesi Strazburg Caddesi No:17/7 Sıhhiye/ANKARA


Mobil deme Bahis Siteleri - Hd film izle - dizi izle - Mobil Ödeme Bahis 2020 - mobilodeme.site
Android Uygulama İndir İOS Uygulama İndir

TÜRKİYE ARFF DERNEĞİ

2021 © ARFF DERNEK - Tüm Hakları Saklıdır.